Algemene voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden

1. Begripsbepaling:
a. In het kader van de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Mediavisie: de besloten vennootschap Mediavisie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7521 PH Enschede, aan het adres Institutenweg 39.
b. Dienstverlener: Degene die aanbiedingen aan Mediavisie doet en overeenkomsten met Mediavisie sluit, inzake het verlenen van één of meer diensten.

2. Toepasselijkheid voorwaarden
a. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Mediavisie optreedt als (potentiële) afnemer van de dienstverlener.
b. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onder- ling overleg
c. worden afgeweken. Afwijkingen door Mediavisie ten gunste van de dienstverlener, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg.
d. Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om, met Mediavisie, dan wel met ondergeschikt personeel van Mediavisie, verbinden Media- visie slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Mediavisie zijn bevestigd.
e. Indien ook de dienstverlener naar de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn, bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Mediavisie uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de dienstverlener instemt.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
a. Alle offertes en prijsopgaven door Mediavisie opgevraagd, worden geheel vrijblijvend door de dienstverlener verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien een opdracht volgt op een aanbieding van de dienstver-lener, komt de overeenk- omst eerst dan tot stand op het moment dat de schriftelijke opdracht door Mediavisie aan de dienst-verlener wordt verzonden. Bij overeenkomsten welke mondeling worden aangegaan komt de overeenkomst derhalve niet eerder tot stand dan na verzending door Mediavisie van de schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de dienstverlener.
c. Indien een opdracht door Mediavisie wordt geplaatst zonder een aan deze opdracht voorafgaande offerte van de dienstverlener, komt de overeenkomst tot stand op het moment van verzending door Mediavisie van de schriftelijke opdracht aan de dienstverlener.
d. De totstandkoming van een mondelinge overeenkomst wordt niet opgeschort tot het mo- ment van verzending van de schriftelijke opdracht aan de dienstverlener, indien Mediavisie de dienstverlener bij het geven van de mondelinge opdracht nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat van opschorting tot het moment van verzending van een schriftelijke opdracht geen sprake zal zijn, dan wel indien Mediavisie bij het geven van de mondelinge opdracht de dienstverlener nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat een schriftelijke opdracht niet zal volgen.
e. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst door de dienst-verlener gebruik dient te worden gemaakt van door Mediavisie aan de dienstverlener verstrekte c.q. te verstrekken bescheiden, zoals tekeningen, modellen, specificaties, instructies, ontwerpen, draaiboeken, scenario’s e.d., maken deze bescheiden deel uit van de overeenkomst.
d.De dienstverlener zal, indien overeengekomen en voorzover van toepassing, haar werkzaamheden verrichten op basis
van een door haar gemaakt ontwerp/scenario/draaiboek dat aan Mediavisie ter goedkeuring is voorgelegd. De dienstverlener zal zijn werkzaam-heden niet eerder aanvangen dan nadat Mediavisie schriftelijk aan de dienstverlener te kennen heeft gegeven met het voorgelegde ontwerp/scenario/draaiboek akkoord te gaan.

4. Wijzigingen
a. Mediavisie is gerechtigd de omvang en/of de strekking van de verstrekte opdracht te wi- jzigen zonder dat zij daarbij op enige wijze jegens de dienstverlener schadeplichtig zal zijn, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval kennelijk onredelijk is.
b. Mediavisie is gerechtigd modificaties aan te brengen in door haar aan de dienstverlener verstrekte c.q. te verstrekken c.q. goedgekeurde bescheiden, zoals tekeningen, modellen, specifi-caties, instructies, ontwerpen, draaiboeken en scenario’s e.d., tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval kennelijk onredelijk is.
c. Indien wijziging van de omvang en/of strekking van de verstrekte opdracht naar het oordeel van de dienstverlener gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of termijn binnen welke de opdracht zal zijn voltooid, zal de dienstverlener Mediavisie, alvorens zij aan de gewenste wijziging gevolg zal geven, hierom-trent onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen na de kennisgeving van Mediavisie omtrent de gewenste wijziging, schriftelijk opgaaf aan Mediavisie doen.
d. Indien de gevolgen voor de prijs en/of termijn binnen welke de opdracht zal zijn voltooid van een door Mediavisie gewenste wijziging voor Mediavisie niet acceptabel zijn, is Media- visie zonder meer gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan middels een enkele schriftelijke kennisgeving aan de dienstverlener zonder daarbij tot
enige schadevergoeding aan de dienstverlener gehouden te zijn, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval kennelijk onredelijk is.
e. De dienstverlener is onder geen enkel beding gerechtigd om de met Mediavisie gesloten overeenkomst op enigerlei wijze te wijzigen danwel wijzigingen aan te brengen in het door Mediavisie goedgekeurde ontwerp/scenario/draaiboek, tenzij Mediavisie met enige wijziging schriftelijk accoord is gegaan c.q. schriftelijk opdracht tot deze wijziging heeft gegeven.

5. Prijzen
a. Prijsopgaven door de dienstverlener aan Mediavisie gedaan zijn bindend, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
b. Prijsopgaven worden geacht inclusief BTW te zijn, tenzij schriftelijk nadrukkelijk b. an- ders is vermeld. Indien zich vóór de voltooiing van de door Mediavisie aan de dienstverlener verstrekte opdracht, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is de dienst-verlener onder geen enkel beding gerechtigd om deze prijsver-hoging aan Mediavisie door te berekenen, dan wel de gesloten overeenkomst te ontbinden op grond van deze prijsverhoging. Eén en ander geldt óók indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was c.q. de prijsverhoging is gelegen in een omstandigheid die aan de de dienstverlener niet is toe te rekenen.

6. Termijn van voltooiing van de opdracht
a. De door Mediavisie aan de dienstverlener verstrekte opdracht dient te zijn voltooid binnen de termijn welke daartoe door Mediavisie is gesteld, e.e.a. behoudens voor zover nadruk- kelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Indien niet is vastgesteld op welk tijdstip de verstrekte opdracht dient te zijn voltooid, dient de opdracht binnen een redelijke termijn na het verstrekken van de opdracht te zijn voltooid.
c. Een overeengekomen termijn van voltooiing van een verstrekte opdracht dient door de dienstverlener strikt te worden nage-leefd. Indien de dienstverlener niet binnen de over- eengekomen termijn de opdracht heeft voltooid, is de dienstverlener zonder aanmaning van rechtswege in verzuim en is Mediavisie zonder meer gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden en/of een schadever-goeding van de dienstverlener te vorderen.
d. Voltooiing van een verstrekte opdracht in gedeelten behoeft door Mediavisie niet te wor- den aanvaard, tenzij zulks nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan wel Media- visie hiermede schriftelijk heeft ingestemd.
e. Mediavisie is gerechtigd om de dienstverlener te verzoeken de opdracht op een later tijd- stip uit te voeren c.q. te voltooien.
f. De dienstverlener is in geval van een omstandigheid als omschreven in het voorgaande lid slechts gerechtigd om de werkelijke kosten, welke gemoeid zijn met de opschorting van de haar verstrekte opdracht aan Mediavisie in rekening te brengen. Niet voor vergoeding in aan- merking komen posten zoals gederfde winst en verlies aan inkomsten gedurende de periode van opschorting.
g. Indien en voorzover aan de uitvoering van de door Mediavisie aan de dienstverlener ver- strekte opdracht bepaalde wettelijke eisen c.q. voorschriften verbonden zijn, garandeert de dienstverlener Mediavisie dat zij deze wettelijke eisen c.q. voorschriften bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht in acht heeft genomen.

7. Goedkeuring werkkopie
a. De dienstverlener is verplicht Mediavisie om goedkeuring te verzoeken inzake de door de dienstverlener, voor zover van toepassing, te vertonen werkkopie. Deze vertoning zal, zo mogelijk of zo door Mediavisie gewenst en slechts indien van toepassing, in dubbelbandpro- jektie geschieden. De dienstverlener dient Mediavisie tevens om goedkeuring te verzoeken nà vertoning door de dienstverlener van het vertoningsgerede produkt
b. De dienstverlener zal, nadat hij de werkkopie aan Mediavisie heeft vertoond, eerst aan de verdere afwerking van het door haar te leveren produkt beginnen, nadat Mediavisie schriftelijk haar goedkeuring heeft gegeven. Indien door Mediavisie wijzigingen worden gew- enst zal de dienstverlener, nadat zij deze wijzigingen heeft doorgevoerd, wederom Media- visie om haar goedkeuring vragen alvorens haar werkzaamheden voort te zetten.

8. Betaling
a. Betaling van de ten behoeve van Mediavisie verrichte diensten zal, onder voorbehoud van het hierna in de leden b t/m e bepaalde, plaatsvinden binnen 45 dagen na factuurdatum, tenzij oplevering/voltooiing van de opdracht pas heeft plaatsgevonden na factuurdatum.
Indien oplevering/voltooiing van de opdracht heeft plaats-gevonden na de factuurdatum zal betaling plaatsvinden binnen 45 dagen na oplevering/voltooiing van de opdracht, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Betaling vindt niet eerder plaats dan na goedkeuring door Mediavisie van de aan Media- visie verrichte diensten en/of ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Neder- landse taal, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten, de eventuele mastertape, het eventuele beeld- en geluidsmateriaal en de factuur, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.
c. Indien levering in gedeelten is overeengekomen, zal betaling niet eerder plaatsvinden dan nadat algehele levering aan Mediavisie heeft plaatsgevonden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
d. Mediavisie is gerechtigd om (een) facu(u)r(en) van de opdrachtgever te verrekenen met enige vordering – uit welke hoofde dan ook- van opdrachtgever op Mediavisie.
e. Mediavisie is gerechtigd om, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van eigendo- msoverdracht van de geleverde zaken, te verlangen dat de dienstverlener voor haar reken- ing een onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Mediavisie acceptabele bankinstelling, teneinde de nakoming van de verplichtingen van de dienstverlener jegens Mediavisie c.q. diens rechtsopvolgers zeker te stellen. Betaling vindt alsdan niet eerder plaats dan nadat de bankgarantie is afgegeven, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.
f. Betaling door Mediavisie van de door de dienstverlener verrichte diensten c.q. geleverde zaken heeft op generlei wijze afstand van enig recht van Mediavisie tot gevolg.

9. Garantie
a. De dienstverlener garandeert dat de door hem verleende diensten en/of de in het kader van de overeengekomen dienstverlening door hem aan Mediavisie te leveren zaken beant- woorden aan de overeenkomst, dat deze beschikken over de eigenschappen die zijn toegeze- gd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en voldoen aan de hoogste wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering.
b. Mediavisie is gerechtigd om voorafgaande aan de levering, dan wel tijdens of na de lever- ing een keuring c.q. controle door Mediavisie zelve, dan wel door (een) door haar inge- schakelde derde(n) te doen plaatsvinden.
c. De dienstverlener is gehouden alle medewerking te verlenen aan een keuring c.q. controle als in het voorgaande lid omschreven.
d. De dienstverlener is bevoegd de keuring c.d. q. controle bij te wonen. De kosten van keuring c.q. controle komen voor rekening van de de dienstverlener, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.
f. Indien de te leveren c.q. geleverde diensten en/of in het kader van de overeengekomen dienstverlening te leveren zaken na keuring/controle door Mediavisie worden afgekeurd, stelt Mediavisie de dienstverlener hiervan onverwijld schriftelijk in kennis.
g. Bij afkeuring van in het kader van de overeengekomen dienst-verlening aan Mediavisie te leveren zaken tijdens of na de aflevering van deze zaken aan Mediavisie wordt de eigendom geacht nimmer te zijn overgegaan op Mediavisie.
h. Indien de geleverde diensten, ongeacht de resultaten van enige keuring of controle welke heeft plaatsgevonden, niet voldoen aan het bepaalde in lid a van dit artikel, zal de dienst- verlener de verleende diensten ter keuze van Mediavisie op eerste verzoek alsnog conform daartoe door Mediavisie verstrekte instructies herstellen, dan wel vervangen, tenzij Mediavisie de voorkeur geeft aan ontbinding, dan wel opzegging van de overeenkomst op grond van artikel 17 van deze voorwaarden. Herstel, dan wel vervanging van de geleverde diensten zal geheel voor rekening van de dienstverlener geschieden.
i. In spoedeisende gevallen, dan wel indien na overleg met de dienstverlener redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de dienstverlener niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging van de geleverde diensten kan c.q. zal zorgdragen, is Mediavisie zelf gerechtigd het herstel of de vervanging voor rekening van de dienstverlener uit te (laten) voeren. De dienstverlener wordt alsdan geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

10. Overmacht
De dienstverlener is niet gerechtigd om zonder vergoeding van enigerlei schade aan de in- stelling de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, indien de dienstverlener door overmacht verhinderd is om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

11. Geheimhouding
De dienstverlener garandeert de geheimhouding ten opzichte van derden van alle bedrijfsin- formatie afkomstig van Mediavisie die op enigerlei wijze ter kennis van de dienstverlener is gekomen c.q. gebracht.

12. Industriële en intellectuele eigendom
a. De dienstverlener garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen de doorverkoop van de aan Mediavisie geleverde diensten, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrech- ten, auteurs-rechten of andere rechten van derden.
b. De verschuldigde reproduktierechten voor de vastlegging van beschermde muziek of teksten in de produktie, voor het over-eengekomen verspreidingsgebied, zullen door de dienstverlener, in overleg met en ten behoeve van Mediavisie, worden verzorgd en bij de overeengekomen produktiesom zijn inbegrepen, met dien verstande dat bij vertoning van de produktie binnen of buiten Nederland betaling van eventueel verschuldigde muziekauteurs- rechten (opvoeringsrechten) door Mediavisie zal geschieden.
c. De dienstverlener vrijwaart Mediavisie voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in de voorgaande leden bedoelde rechten en zal Mediavisie alle schade vergo- eden die het gevolg is van enige inbreuk.
d. De dienstverlener draagt er zorg voor dat de naam van Media-visie, als zijnde degene onder wiens regie het produkt is vervaardigd, staat vermeld op het door de dienstverlener te leveren produkt. Specifieke aanwijzingen c.q. opdrachten hieromtrent door Mediavisie zullen door de dienstverlener uitgevoerd worden.

13. Communicatie
De dienstverlener is, behoudens de uitdrukkelijke en schrif-telijke toestemming van Media- visie, niet gerechtigd rechtstreeks mondeling of schriftelijk contact te onderhouden met enige opdrachtgever van Mediavisie. Alle contacten, uit welke aard ook, zal de dienstver- lener met Mediavisie onderhouden.

14. Overdracht van rechten/plichten voortvloeiende uit de overeenkomst
a. De dienstverlener is op generlei wijze gerechtigd om de rechten en plichten, welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien geheel, dan wel gedeeltelijk aan derden over te dra- gen c.q. de verplichtingen voortvloeiende uit de met Mediavisie gesloten overeenkomst uit te besteden, tenzij Mediavisie hiertoe voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
b. Toestemming van Mediavisie als in het voorgaande lid omschreven ontslaat de dienstver- lener niet van de op hem uit hoofde van de met Mediavisie gesloten overeenkomst rustende verplichtingen.
c. De dienstverlener draagt bij aflevering van het (vertonings-gerede) produkt aan Mediavisie het recht over om, met uitsluiting van ieder ander, het produkt te kopieëren, een ander- stalige versie te vervaardigen, te vertonen of doen vertonen. De dienstverlener zal slechts gerechtigd zijn de produktie voor eigen gebruik te bezigen na daarvoor verkregen uitdruk- kelijke en schriftelijke toestemming van Mediavisie. De overdracht van rechten zal eveneens van toepassing zijn op de vertoning van eventuele vreemdtalige c.q. anderzins gewijzigde versies.

15. Aansprakelijkheid
a. De dienstverlener is aansprakelijk voor alle schade welke voortvloeit uit een gebrek gele- gen in een door de dienstverlener aan Mediavisie geleverde dienst en/of zaak.
b. De dienstverlener is aansprakelijk voor alle schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door een handelen/nalaten van hemzelf, zijn personeel, zijn medewerkers of derden die hem bij de uitvoering van de overeenkomst -al dan niet tegen betaling- terzijde staan c.q. behulpzaam zijn.
c. De dienstverlener vrijwaart Mediavisie voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als in de voorgaande leden omschreven en zal op eerste verzoek van Mediavisie een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte in plaats van of gezamenlijk met Mediavisie, dit laatste ter beoordeling van Mediavisie, ver- weren tegen aanspraken als in de voorgaande leden omschreven.
d. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Mediavisie d. als derden aangemerkt. De dienstverlener is gehouden zich tegen de aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven genoegzaam te verzekeren en verleent Mediavisie op diens verzoek onverwijld inzage in de desbetreffende polis.

16. Verzekeringen
De dienstverlener is verplicht voor zijn rekening het materiaal en de vervaardingskosten van de te leveren dienst en/of zaak/produktie te verzekeren op de in het dienstverlenende bed- rijf usantiële voorwaarden en tegen de gebruikelijke risico’s alsook zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid, en wel voor een termijn, lopende vanaf het sluiten
van de overeenkomst tot de werkelijke opleveringsdatum.

17. Opzegging
a. Indien de dienstverlener op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van de met Mediavisie gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de dienst-verlener, in geval van stillegging, liquidatieof overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de dienstverlener, is de dienstver- lener van rechtswege in verzuim. Mediavisie heeft alsdan het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk op
te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan dedienstverlener en/of haar betalingsverplichting jegens de dienstverlener op te schorten en/of de uitvoering van
de overeenkomst geheel, dan wel gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Media- visie op enigerlei wijze tot schadevergoeding jegens de dienstverlener gehouden is, onver- minderd eventuele Mediavisie toekomende rechten, het recht van Mediavisie op vordering van een algehele schadevergoeding daaronder nadrukkelijk begrepen.
b. Indien een omstandigheid als in het voorgaande lid omschreven zich voordoet, zullen vorderingen die Mediavisie op de dienst-verlener heeft c.q. zal verkrijgen terstond en geheel opeisbaar zijn.
c. Indien de dienstverlener zich beroept op de omstandigheid dat de tekortkoming haar niet zou zijn toe te rekenen,is Mediavisie (desalniettemin) gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling op te zeggen.

18. Nietigheid/vernietiging bepaling Algemene Voorwaarden
a. Indien enige bepaling van de onderhavige algemene inkoop-voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
b. In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dich mogelijk benadert.

19. Geschillen
a. Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene inkoopvoorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.
b. Op alle overeenkomsten welke door Mediavisie, onder vigeur van deze algemene voor- waarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c. Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor Mediavisie uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

 

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Begripsbepaling:
In het kader van de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Mediavisie:
de besloten vennootschap Mediavisie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7521 PH Enschede, aan het adres Institutenweg 39 en 7411 BZ Deventer, aan het adres Brink 90.
b. Opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met Mediavisie sluit inzake door Mediavisie te verlenen diensten.
c. Koper:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een koopovereenkomst (eventueel met de daar- mee samenhangende dienstverlening of andere contracten) met Mediavisie sluit inzake door Mediavisie te leveren zaken (zulks eventueel in samenhang met de daarbij door Mediavisie te verlenen diensten of andere contracten).
d. Werk:
Elk werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 10 Auteurswet 1912:1
1. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaan we:
1e. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
2e. toneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
3e. mondelinge voordrachten;
4e. choreografische werken en pantomimes;
5e. muziekwerken met of zonder woorden;
6e. teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
7e. aardrijkskundige kaarten;
8e. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
9e. fotografische werken;
10e. filmwerken;
11e. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
12e. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal; en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdruk- king zijn gebracht. Computerprogramma’s behoren niet tot de in de eerste zin van dit lid onder 1e. genoemde werken.

1. Verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en andere bewerkingen, zomede verzamelingen van verschillende werken, worden, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, als zelfstandige werken beschermd.

2. Toepasselijkheid voorwaarden
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten door Mediavisie in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.
b. Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.
c. Afwijkingen door Mediavisie ten gunste van opdrachtgever/koper, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg.
d. Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om, met Mediavisie, dan wel met ondergeschikt personeel van Mediavisie gemaakt, verbinden Mediavisie slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Mediavisie zijn bevestigd.
e. Indien ook opdrachtgever/koper naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn –bij gebleken strijdigheid– desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Mediavisie uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever/koper instemt.

3. Aanbiedingen / Offertes
a. Alle offertes en prijsopgaven door Mediavisie gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door Mediavisie worden herroepen.
b. Door Mediavisie uitgebrachte offertes dienen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, binnen een termijn van 14 dagen na uitbrenging te worden aanvaard, bij gebreke waarvan zij komen te vervallen.
c. Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
d. Gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, scenario’s, draaiboeken e.d. zijn niet bindend en kunnen aan wijziging onderhevig zijn, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of een door Mediavisie ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging. Behoudens het vorenstaande kan opdrachtgever/koper aan catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, scenario’s, draaiboeken en verder voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, geen aanspraken ontlenen.
e. Door Mediavisie verstrekte offertes/gedane aanbiedingen zijn strikt vertrouwelijk en opdrachtgever/koper is niet gerechtigd derden hiervan in kennis te stellen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
a. Een opdracht is, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 lid b, eerst bindend nadat deze door Mediavisie expliciet is aanvaard.
b. Een overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overgekomen, geacht te zijn aangegaan voor de duur van 1 (een) jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending van de opdrachtbevestiging. De overeenkomst wordt vervolgens stilzwijgend voortgezet voor de periode van 1 (een) jaar, tenzij wij of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden voor expiratiedatum. Bij gebreke van een opzegging als hiervoor bedoelt wordt de overeenkomst steeds voortgezet voor de duur van 1 (een) jaar. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

5. Uitvoering overeenkomst
Indien een Mediavisie verstrekte opdracht niet expliciet vermeldt op welke wijze de opdracht dient te worden uitgevoerd, is Mediavisie gerechtigd de verstrekte opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6. Auteurswet 1912
a. Door geen der bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden worden de bepalingen van de Auteurswet 1912 beperkt, dan wel wordt van de bepalingen van de Auteurswet 1912 anderszins afgeweken.
b. Indien door Mediavisie toestemming wordt verleend tot het gebruik door koper/opdracht- gever van een door haar c.q. door een derde in haar opdracht vervaardigd werk in de zin van de Auteurswet 1912, omvat deze toestemming enkel het recht tot het gebruik van het desbetreffende werk op de wijze en voor het doel als tussen partijen is overeengekomen.
c. Indien koper/opdrachtgever voornemens is om in een geval als in het voorgaande lid omschreven het werk in gewijzigde vorm te gebruiken, is koper/opdrachtgever gehouden Mediavisie vóór het daadwerkelijk gebruik schriftelijk toestemming te vragen voor het gewenste gebruik.
d. Indien in een geval als bedoeld in lid b en c van dit artikel omschreven geen specifieke wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of oplage is overeengekomen, wordt de toestemming geacht te zijn verstrekt voor het gebruik, dat uit de aard en strekking van de overeenkomst voortvloeit.
e. Elk gebruik van enig door Mediavisie c.q. door een derde in opdracht van Mediavisie vervaardigd werk in de zin van de Auteurswet 1912 dat niet expliciet tussen partijen is overeengekomen, wordt geacht een inbreuk te vormen op het
Mediavisie en/of voornoemde derde toekomende auteursrecht op het desbetreffende werk. Koper/opdrachtgever is in een dergelijk geval gehouden om aan Mediavisie een bedrag te voldoen gelijk aan 300% van de normaliter aan Mediavisie toekomende vergoeding voor dergelijk gebruik, zulks onverminderd het recht van Mediavisie om volledige schadevergoeding van koper/opdrachtgever in verband met het onrechtmatig gebruik van het werk te vorderen.
f. Koper/opdrachtgever, die de in artikel 6b bedoelde toestemming heeft verkregen, dan wel een derde van wie koper/opdrachtgever zich bedient, is gehouden bij het desbetreffende gebruik van het fotografisch/videografisch werk duidelijk leesbaar te vermelden dat het werk door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigd is.
g. In geval van publicatie van enig door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigd werk, is koper/ opdrachtgever gehouden Mediavisie onverwijld en om niet een bewijsexemplaar van de des- betreffende publicatie te doen toekomen.
h. Koper/opdrachtgever, dan wel een derde, die een door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigd werk op enigerlei wijze openbaar maakt, is volledig verantwoordelijk voor de verkrijging van toestemming van geportretteerden en andere eventuele rechthebbenden met betrekking tot het werk.

7. Prijzen
a. Prijsopgaven worden door Mediavisie steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief BTW.
b. Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, dan is Mediavisie gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zulks evenwel met een maximum van 20% van de in eerste instantie overeengekomen prijs. Één en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst voorzien, dan wel voorzienbaar waren.
c. Indien Mediavisie overgaat tot het verhogen van zijn prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft opdrachtgever/koper, het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, mits koper/opdrachtgever Mediavisie binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging per schrijven van dit besluit op de hoogte stelt.
d. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, is Mediavisie gerechtigd koper/opdrachtgever haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
e. Mediavisie heeft het rechts om jaarlijkse kosten en abonnementsgelden tussentijds te wijzigen door op deze gelden een inflatiecorrectie toe te passen. De inflatie is gebaseerd op de cijfers van het CBS, alsmede het percentage waarmee Mediavisie de hoge kwaliteit van dienstverlening kan blijven garanderen. Bij het wijzigen van kosten door inflatie heeft koper/opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

8. Betaling
8.1 Facturatie vindt plaats op de 1e (indien dit een zon- of feestdag betreft, de eerstvolgende werkdag daarop) van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de contractperiode. Betaling moet geschieden in Euro, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
8.2 Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan zal Mediavisie B.V. € 75,00 aanmaningskosten in rekening brengen.
8.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.
Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
Wij zijn gerechtigd van opdrachtgever contante betaling of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.
8.4 Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Voorts is de opdrachtgever gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen met een minimum van € 75,-. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou de opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
8.5 Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
8.6 Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de levering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
8.7 Voorschriften van welke autoriteit ook brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.
8.8 Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.
8.9 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
8.10 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
8.11 Mediavisie B.V. is gerechtigd om (een) factu(u)r(en) van de opdrachtgever te verrekenen met enige vordering – uit welke hoefde dan ook – van opdrachtgever op Mediavisie.
8.12 Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke opdrachtgever / koper tegen Mediavisie meent te kunnen inroepen, geeft opdrachtgever/koper het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

9. Aanbetaling
a. Het staat Mediavisie te allen tijde vrij om van een opdrachtgever te verlangen dat deze bij verstrekking van de opdracht, dan wel op een ander tijdstip, een aanbetaling doet ten bedrage van maximaal 50% van de overeengekomen totaalprijs.
b. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de gevraagde aanbetaling als bedoeld in het voorgaande lid op het door Mediavisie gewenste tijdstip te voldoen, is Mediavisie gerechtigd de met opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden zonder op enigerlei wijze schadeplichtig jegens opdrachtgever te worden. Ontbinding als bedoeld in het onderhavige lid geschiedt middels een enkele schriftelijke kennisgeving zijdens Mediavisie aan koper/ opdrachtgever.
c. Indien opdrachtgever in gebreke blijft de overeengekomen aanbetaling te voldoen en Mediavisie dientengevolge tot ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in lid b van dit artikel overgaat, wordt opdrachtgever schadeplichtig jegens Mediavisie. De schade wordt geacht in ieder geval 15% van de voor de betreffende opdracht overeengekomen prijs te bedragen, doch indien Mediavisie kan aantonen dat de door haar tengevolge van de ontbind- ing geleden schade hoger is, zal opdrachtgever gehouden zijn dit hogere schadebedrag aan Mediavisie te vergoeden.

10. Levering
a. Levering door Mediavisie geschiedt vanaf het zaakadres van Mediavisie. Vanaf het moment van verzending van de door Mediavisie te leveren zaken zijn de zaken voor risico van koper/ opdrachtgever. Onder risico is o.a. begrepen: schade zoals transport-, brand- en water- schade, diefstal, verduistering, alsmede de kosten van de eventueel overeengekomen verzekering van de te leveren zaken.
b. Overeengekomen levertijden c.q. termijnen binnen welke een verstrekte opdracht voltooid zal zijn, worden door Mediavisie zoveel mogelijk aangehouden. Echter Mediavisie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van de levertijd/ termijn binnen welke de verstrekte opdracht voltooid zou zijn. Indien dit niet uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, geeft een overschrijding van de levertijd geen recht om de ontvangst, dan wel de betaling van de door Mediavisie te leveren zaken te weigeren, ook kan door koper/opdrachtgever van Mediavisie in een dergelijk geval geen schadevergoeding worden geëist.
c. (Op)leveringen in gedeelten moeten door koper/opdrachtgever worden aanvaard. Ten aanzien van (op)leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de (op)levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden
gereclameerd.

11. Eigendom / Eigendomsvoorbehoud
a. Door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 blijven, behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst, te allen tijde eigendom van Mediavisie. De navolgende bepalingen doen aan het bepaalde in het onderhavige lid niet af.
b. Afgezien van het bepaalde in lid a van dit artikel, blijven alle door Mediavisie geleverde werken c.q. anderszins geleverde zaken in ieder geval eigendom van Mediavisie tot het moment waarop opdrachtgever/koper integraal aan zijn/haar verplichtingen jegens Mediavisie heeft voldaan.
c. Negatieven van door c.q. vanwege Mediavisie vervaardigde fotografische werken, dan wel ander origineel opnamemateriaal, dan wel duplicaten hiervan, gaan –behoudens een ander- sluidende schriftelijke overeenkomst–nimmer in eigendom over op koper/ opdrachtgever.
d. Tot het moment van volledige betaling van de overeengekomen prijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is opdrachtgever/koper, behoudens schriftelijke toestemming van Mediavisie, niet bevoegd het hem/haar door Mediavisie geleverde aan een derde te verpanden, dan wel de eigendom van het geleverde over te dragen.
e. Het risico van door Mediavisie geleverd(e) werk c.q. za(a)ken gaat, onverminderd het door Mediavisie bedongen eigendomsvoorbehoud op opdrachtgever/koper over vanaf het moment van vervoer c.q. verzending vanaf het bedrijf van Mediavisie. Voor eventuele schade aan het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud rust, welke tijdens het vervoer c.q. de verzend- ing naar, dan wel tijdens het verblijf bij opdrachtgever/koper ontstaan, is Mediavisie onder geen enkel beding aansprakelijk.
f. Indien opdrachtgever/koper, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel komt te overlijden, dan wel een betalingsregeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is Mediavisie gerechtigd het door haar geleverde terug te halen, ongeacht waar deze zich bevinden, en zonder dat opdrachtgever/koper enig recht tot schadevergoeding jegens Mediavisie geldend zal kunnen maken.
g. Indien mocht blijken, dat een door Mediavisie geleverd werk c.q. een door Mediavisie anderszins geleverde zaak, waarvan de prijs nog niet (volledig) door opdrachtgever/koper is voldaan, is verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren is, wordt de nieuw gevormde zaak geacht in eigendom aan Media-visie toe te behoren.
h. Opdrachtgever/koper, is ingeval van niet (volledige) betaling zijner-/harerzijds van het door Mediavisie geleverde, gehouden Mediavisie te allen tijde toegang te verschaffen tot de ruimten waar deze zaken zich bevinden. Mediavisie is gerechtigd de/het niet (volledig) betaalde werk/za(a)k(en) onmiddellijk terug te nemen.

12 Retentierecht
Zodra blijkt dat opdrachtgever/koper niet c.q. niet geheel aan zijn/haar betalingsverpli- chtingen jegens hem kan of wil voldoen, is Mediavisie gerechtigd een retentierecht uit te oefenen op alle zich onder haar bevindende zaken toebehorend aan opdrachtgever/koper.

13. Reclames
a. Opdrachtgever/koper is verplicht (een) door Mediavisie geleverde za(a)k(en) onverwijld na ontvangst te (doen) inspecteren.
b. Reclames, zowel betrekking hebbende op een door Mediavisie geleverd werk in de zin van de Auteurswet 1912, dan wel op (de) door Mediavisie anderszins geleverde za(a)k(en), dan wel op (de) door/vanwege Mediavisie herstelde za(a)k(en), alsmede op de hoogte van de factu(u)r(en) van Mediavisie, worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen 5 werkdagen na levering/ontvangst schriftelijk aan Mediavisie kenbaar zijn gemaakt. In geval van reclame over een geleverd werk, dan wel over een geleverde/herstelde zaak dient het werk c.q. de zaak waarover
wordt gereclameerd voor inspectie door Mediavisie beschikbaar te zijn.
c. Bij reclames gedaan ná de in het voorgaande lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen Mediavisie. De bewijslast ten aanzien van het al dan niet tijdig hebben gereclameerd ligt bij opdrachtgever/koper.
e. Direct bij levering zichtbare beschadigingen dienen direct bij levering aan Mediavisie kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever/koper geen actie jegens Mediavisie zal kunnen instellen.
f. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen retourzendingen franco en voor risico van opdrachtgever/koper aan Mediavisie te worden toegezonden.
g. Door Mediavisie terecht bevonden reclames t.a.v. door haar geleverd werk in de zin van de Auteurswet 1912, dan wel (een) door hem geleverde za(a)k(en) zullen, behoudens het geval dat zulks kennelijk onredelijke gevolgen voor de koper/opdrachtgever heeft, leiden tot vervanging, herstel, dan wel vergoeding van het desbetreffende werk c.q. de desbetreffende za(a)k(en). E.e.a. geschiedt naar inzicht en keuze van Mediavisie.

14. Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever
a. Indien een overeenkomst inzake door Mediavisie te verrichten werkzaamheden c.q. een door Mediavisie te leveren werk c.q. anderszins door Mediavisie te leveren za(a)k(en) door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever aan Mediavisie annuleringskosten belopende 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Mediavisie kan aantonen dat de door haar tengevolge van de annulering geleden schade hoger is, zal opdrachtgever evenwel gehouden zijn dit hogere schadebedrag aan Mediavisie te vergoeden.
b. Indien in een geval als in het voorgaande lid omschreven nog geen (definitieve) prijs voor de door Mediavisie te verrichten werkzaamheden was overeengekomen, dient bij de bepaling van de door opdrachtgever aan Mediavisie verschuldigd geworden annuleringskosten uit te worden gegaan van de gebruikelijke tarieven, zoals deze door Mediavisie voor de desbetreffende werkzaamheden worden gehanteerd.
c. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De bewijslast of al dan niet (tijdig) is geannuleerd ligt bij de opdrachtgever.
d. Indien Mediavisie bereids een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de haar door opdrachtgever verstrekte opdracht, dan wel (een) door haar aan koper/opdrachtgever te leveren za(a)k(en), een werk als bedoeld in de zin van de Auteurswet 1912 daaronder nad- rukkelijk begrepen, bereids bij een derde heeft besteld, behoort annulering in principe niet meer tot de mogelijkheden. Gaat opdrachtgever in een dergelijk geval desalniettemin tot annulering over, dan is hij/zij gehouden om de terzake de desbetreffende opdracht/koop- overeenkomst overeengekomen prijs volledig aan Mediavisie te voldoen.
e. Indien de opdrachtgever kan aantonen dat de door Mediavisie ten gevolge van de annulering geleden schade lager is dan het in het eerste lid genoemde percentage, is de opdrachtgever slechts gehouden tot het betalen van dit lagere schadebedrag.

15. Ontbinding
a. Indien de opdrachtgever/koper in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met Mediavisie gesloten overeenkomst, dan wel bij aanvraag van het faillissement van de opdrachtgever/koper, (voorlopige) verlening van surséance van betaling of liquidatie, wordt de opdrachtgever/ koper geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Mediavisie gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling teontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schor- ten, e.e.a. ter keuze van Mediavisie en e.e.a. onverminderd het recht van Mediavisie om van opdrachtgever/koper terzake door haar ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van opdrachtgever/koper te vorderen.
b. In geval van een opschorting, dan wel ontbinding door Mediavisie van de door haar met de opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is Mediavisie op generlei wijze schadeplichtig jegens de opdrachtgever/koper.

16. Overmacht
a. Mediavisie heeft te allen tijde het recht om de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Mediavisie, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om haar/hun verplichtingen na te komen.
b. Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt in ieder geval verstaan: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheids- voorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulp- grondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij Mediavisie, dan wel bij haar leveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zij zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

17. Garantie
a. Ten aanzien van (een) door Mediavisie geleverde za(a)k(en) verstrekt Mediavisie slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van Mediavisie aan Mediavisie wordt verstrekt. Mediavisie verwijst alhier naar eventueel verstrekte garantiecertificaten.
b. Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricage- fouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door Mediavisie ge- leverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, onjuiste behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van de verstrekte onderhoudsvoorschriften.
c. Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat opdrachtgever/koper in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens Mediavisie.
d. De door Mediavisie verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van Mediavisie. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt Mediavisie in alle rechten welke opdrachtgever/koper geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.
e. Indien de door Mediavisie geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door Mediavisie verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat Mediavisie heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.
f. Opdrachtgever/koper is gehouden om uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat de geleverde zaak niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, schriftelijk daarvan mededeling aan Mediavisie te doen, zulks op straffe van verval van zijn recht op aflevering van het ontbrekende, dan wel zijn recht op
kosteloos herstel of vervanging van de geleverde zaak.
g. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Mediavisie slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

18. Aansprakelijkheid
a. Mediavisie is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door een handelen/nalaten van haarzelf, haar personeel, haar medewerkers of derden die haar bij de uitvoering van de overeenkomst –al dan niet tegen betaling– terzijde staan c.q. behulpzaam zijn, dan wel voor directe schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door
door Mediavisie geleverde zaken, voor zover deze schade gedekt wordt door de door Media- visie in dit kader afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en in ieder geval tot een maxi- mum schadebedrag van € 1.000.000,=. Het vorenstaande geldt niet indien er sprake is van opzet, dan wel grove schuld aan de zijde van Mediavisie of één van de personen waarvan zij zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, dan wel voorzover enige beperking van de aansprakelijkheid van Mediavisie rechtens niet is toegestaan.
b. Onder directe schade wordt verstaan, die schade die in een direct en onlosmakelijk ver- band staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.
c. Mediavisie is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens, dan wel winstderving.
d. Mediavisie is voorts niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit ontoereikende medewerking door opdrachtgever/ koper, hem door of vanwege opdrachtgever/koper ver- strekte zaken, dan wel voor ideële schade.
e. Mediavisie verklaart een aansprakelijkheidsverzekering als in lid a van dit artikel te heb- ben afgesloten tegen een schadesom en onder condities die in de branche waarin Mediavisie zich begeeft niet ongebruikelijk zijn.
f. Schadeclaims dienen door opdrachtgever/koper zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden na het zich voordoen van de schadeveroorzakende gebeurtenis bij Mediavisie te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van het recht om terzake van de schadeveroorzakende gebeurtenis schadevergoeding van Mediavisie te vorderen.

19. Intellectuele eigendom
a. Mediavisie garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen de doorverkoop van de door haar aan opdrachtgever/koper geleverde zaken, werken in de zin van de Auteurswet 1912 daaronder nadrukkelijk begrepen, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrech- ten, auteursrechten of andere rechten van derden.
b. Mediavisie vrijwaart opdrachtgever/koper voor aanspraken die voortvloeien uit eniger- lei inbreuk op de in het voorgaande lid bedoelde rechten en zal opdrachtgever/koper alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk als bedoeld in het voorgaande lid.
c. Indien opdrachtgever/koper Mediavisie in het kader van een met Mediavisie gesloten over- eenkomst zaken heeft verstrekt, welke Mediavisie benodigd ter uitvoering van de overeen- komst, vrijwaart opdrachtgever/koper Mediavisie tegen alle aanspraken van derden wegens door deze derden gepretendeerde inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.
e. Opdrachtgever/koper dient zich te onthouden van het maken van enige inbreuk op de intellectuele eigendom van Mediavisie, dan wel van derden waarvan Mediavisie zich bij de uitvoering van de met opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst bedient, verband hou- dende met de door Mediavisie c.q. voornoemde derde vervaardigde werken als bedoeld in de zin van de Auteurswet 1912.

20. Nietigheid/vernietiging bepaling Algemene Voorwaarden
a. Indien enige bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
b. In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

21 Geschillen
a. Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze al- gemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.
b. Op alle overeenkomsten welke door Mediavisie, onder vigeur van deze algemene voor- waarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c. Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor Mediavisie uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

 

Plaats een aanvraag voor een opname

Verificatie: + 3 = 5*
Uw aanvraag
Na het invullen van het contactformulier ontvangt u een persoonlijk bericht waarin een van onze videospecialisten samen met u de details voor de opname doorspreekt.