Algemene Inkoopvoorwaarden

1. Begripsbepaling:
a. In het kader van de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Mediavisie: de besloten vennootschap Mediavisie B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7521 PH Enschede, aan het adres Institutenweg 39.
b. Dienstverlener: Degene die aanbiedingen aan Mediavisie doet en overeenkomsten met Mediavisie sluit, inzake het verlenen van één of meer diensten.

2. Toepasselijkheid voorwaarden
a. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Mediavisie optreedt als (potentiële) afnemer van de dienstver- lener.
b. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onder- ling overleg
c. worden afgeweken. Afwijkingen door Mediavisie ten gunste van de dienstverlener, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg.
d. Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om, met Mediavisie, dan wel met ondergeschikt personeel van Mediavisie, verbinden Media- visie slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Mediavisie zijn bevestigd.
e. Indien ook de dienstverlener naar de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn, bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Mediavisie uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de dienstverlener instemt.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
a. Alle offertes en prijsopgaven door Mediavisie opgevraagd, worden geheel vrijblijvend door de dienstverlener verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien een opdracht volgt op een aanbieding van de dienstver-lener, komt de overeenk- omst eerst dan tot stand op het moment dat de schriftelijke opdracht door Mediavisie aan de dienst-verlener wordt verzonden. Bij overeenkomsten welke mondeling worden aangegaan komt de overeenkomst derhalve niet eerder tot stand dan na verzending door Mediavisie van de schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de dienstverlener.
c. Indien een opdracht door Mediavisie wordt geplaatst zonder een aan deze opdracht voorafgaande offerte van de dienstverlener, komt de overeenkomst tot stand op het moment van verzending door Mediavisie van de schriftelijke opdracht aan de dienstverlener.
d. De totstandkoming van een mondelinge overeenkomst wordt niet opgeschort tot het mo- ment van verzending van de schriftelijke opdracht aan de dienstverlener, indien Mediavisie de dienstverlener bij het geven van de mondelinge opdracht nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat van opschorting tot het moment van verzending van een schriftelijke opdracht geen sprake zal zijn, dan wel indien Mediavisie bij het geven van de mondelinge opdracht de dienstverlener nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat een schriftelijke opdracht niet zal volgen.
e. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst door de dienst-verlener gebruik dient te worden gemaakt van door Mediavisie aan de dienstverlener verstrekte c.q. te verstrekken bescheiden, zoals tekeningen, modellen, specificaties, instructies, ontwerpen, draaiboeken, scenario’s e.d., maken deze bescheiden deel uit van de overeenkomst.
d.De dienstverlener zal, indien overeengekomen en voorzover van toepassing, haar werkzaamheden verrichten op basis
van een door haar gemaakt ontwerp/scenario/draaiboek dat aan Mediavisie ter goedkeuring is voorgelegd. De dienstverlener zal zijn werkzaam-heden niet eerder aanvangen dan nadat Mediavisie schriftelijk aan de dienstverlener te kennen heeft gegeven met het voorgelegde ontwerp/scenario/draaiboek akkoord te gaan.

4. Wijzigingen
a. Mediavisie is gerechtigd de omvang en/of de strekking van de verstrekte opdracht te wi- jzigen zonder dat zij daarbij op enige wijze jegens de dienstverlener schadeplichtig zal zijn, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval kennelijk onredelijk is.
b. Mediavisie is gerechtigd modificaties aan te brengen in door haar aan de dienstverlener verstrekte c.q. te verstrekken c.q. goedgekeurde bescheiden, zoals tekeningen, modellen, specifi-caties, instructies, ontwerpen, draaiboeken en scenario’s e.d., tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval kennelijk onredelijk is.
c. Indien wijziging van de omvang en/of strekking van de verstrekte opdracht naar het oordeel van de dienstverlener gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of termijn binnen welke de opdracht zal zijn voltooid, zal de dienstverlener Mediavisie, alvorens zij aan de gewenste wijziging gevolg zal geven, hierom-trent onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen na de kennisgeving van Mediavisie omtrent de gewenste wijziging, schriftelijk opgaaf aan Mediavisie doen.
d. Indien de gevolgen voor de prijs en/of termijn binnen welke de opdracht zal zijn voltooid van een door Mediavisie gewenste wijziging voor Mediavisie niet acceptabel zijn, is Media- visie zonder meer gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan middels een enkele schriftelijke kennisgeving aan de dienstverlener zonder daarbij tot
enige schadevergoeding aan de dienstverlener gehouden te zijn, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval kennelijk onredelijk is.
e. De dienstverlener is onder geen enkel beding gerechtigd om de met Mediavisie gesloten overeenkomst op enigerlei wijze te wijzigen danwel wijzigingen aan te brengen in het door Mediavisie goedgekeurde ontwerp/scenario/draaiboek, tenzij Mediavisie met enige wijziging schriftelijk accoord is gegaan c.q. schriftelijk opdracht tot deze wijziging heeft gegeven.

5. Prijzen
a. Prijsopgaven door de dienstverlener aan Mediavisie gedaan zijn bindend, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
b. Prijsopgaven worden geacht inclusief BTW te zijn, tenzij schriftelijk nadrukkelijk b. an- ders is vermeld. Indien zich vóór de voltooiing van de door Mediavisie aan de dienstverlener verstrekte opdracht, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is de dienst-verlener onder geen enkel beding gerechtigd om deze prijsver-hoging aan Mediavisie door te berekenen, dan wel de gesloten overeenkomst te ontbinden op grond van deze prijsverhoging. Eén en ander geldt óók indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was c.q. de prijsverhoging is gelegen in een omstandigheid die aan de de dienstverlener niet is toe te rekenen.

6. Termijn van voltooiing van de opdracht
a. De door Mediavisie aan de dienstverlener verstrekte opdracht dient te zijn voltooid binnen de termijn welke daartoe door Mediavisie is gesteld, e.e.a. behoudens voor zover nadruk- kelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Indien niet is vastgesteld op welk tijdstip de verstrekte opdracht dient te zijn voltooid, dient de opdracht binnen een redelijke termijn na het verstrekken van de opdracht te zijn voltooid.
c. Een overeengekomen termijn van voltooiing van een verstrekte opdracht dient door de dienstverlener strikt te worden nage-leefd. Indien de dienstverlener niet binnen de over- eengekomen termijn de opdracht heeft voltooid, is de dienstverlener zonder aanmaning van rechtswege in verzuim en is Mediavisie zonder meer gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden en/of een schadever-goeding van de dienstverlener te vorderen.
d. Voltooiing van een verstrekte opdracht in gedeelten behoeft door Mediavisie niet te wor- den aanvaard, tenzij zulks nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan wel Media- visie hiermede schriftelijk heeft ingestemd.
e. Mediavisie is gerechtigd om de dienstverlener te verzoeken de opdracht op een later tijd- stip uit te voeren c.q. te voltooien.
f. De dienstverlener is in geval van een omstandigheid als omschreven in het voorgaande lid slechts gerechtigd om de werkelijke kosten, welke gemoeid zijn met de opschorting van de haar verstrekte opdracht aan Mediavisie in rekening te brengen. Niet voor vergoeding in aan- merking komen posten zoals gederfde winst en verlies aan inkomsten gedurende de periode van opschorting.
g. Indien en voorzover aan de uitvoering van de door Mediavisie aan de dienstverlener ver- strekte opdracht bepaalde wettelijke eisen c.q. voorschriften verbonden zijn, garandeert de dienstverlener Mediavisie dat zij deze wettelijke eisen c.q. voorschriften bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht in acht heeft genomen.

7. Goedkeuring werkkopie
a. De dienstverlener is verplicht Mediavisie om goedkeuring te verzoeken inzake de door de dienstverlener, voor zover van toepassing, te vertonen werkkopie. Deze vertoning zal, zo mogelijk of zo door Mediavisie gewenst en slechts indien van toepassing, in dubbelbandpro- jektie geschieden. De dienstverlener dient Mediavisie tevens om goedkeuring te verzoeken nà vertoning door de dienstverlener van het vertoningsgerede produkt
b. De dienstverlener zal, nadat hij de werkkopie aan Mediavisie heeft vertoond, eerst aan de verdere afwerking van het door haar te leveren produkt beginnen, nadat Mediavisie schriftelijk haar goedkeuring heeft gegeven. Indien door Mediavisie wijzigingen worden gew- enst zal de dienstverlener, nadat zij deze wijzigingen heeft doorgevoerd, wederom Media- visie om haar goedkeuring vragen alvorens haar werkzaamheden voort te zetten.

8. Betaling
a. Betaling van de ten behoeve van Mediavisie verrichte diensten zal, onder voorbehoud van het hierna in de leden b t/m e bepaalde, plaatsvinden binnen 45 dagen na factuurdatum, tenzij oplevering/voltooiing van de opdracht pas heeft plaatsgevonden na factuurdatum.
Indien oplevering/voltooiing van de opdracht heeft plaats-gevonden na de factuurdatum zal betaling plaatsvinden binnen 45 dagen na oplevering/voltooiing van de opdracht, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Betaling vindt niet eerder plaats dan na goedkeuring door Mediavisie van de aan Media- visie verrichte diensten en/of ontvangst van alle bijbehorende documentatie in de Neder- landse taal, tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten, de eventuele mastertape, het eventuele beeld- en geluidsmateriaal en de factuur, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.
c. Indien levering in gedeelten is overeengekomen, zal betaling niet eerder plaatsvinden dan nadat algehele levering aan Mediavisie heeft plaatsgevonden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
d. Mediavisie is gerechtigd om (een) facu(u)r(en) van de opdrachtgever te verrekenen met enige vordering – uit welke hoofde dan ook- van opdrachtgever op Mediavisie.
e. Mediavisie is gerechtigd om, alvorens betaling plaatsvindt, naast of in plaats van eigendo- msoverdracht van de geleverde zaken, te verlangen dat de dienstverlener voor haar reken- ing een onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Mediavisie acceptabele bankinstelling, teneinde de nakoming van de verplichtingen van de dienstverlener jegens Mediavisie c.q. diens rechtsopvolgers zeker te stellen. Betaling vindt alsdan niet eerder plaats dan nadat de bankgarantie is afgegeven, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.
f. Betaling door Mediavisie van de door de dienstverlener verrichte diensten c.q. geleverde zaken heeft op generlei wijze afstand van enig recht van Mediavisie tot gevolg.

9. Garantie
a. De dienstverlener garandeert dat de door hem verleende diensten en/of de in het kader van de overeengekomen dienstverlening door hem aan Mediavisie te leveren zaken beant- woorden aan de overeenkomst, dat deze beschikken over de eigenschappen die zijn toegeze- gd, vrij zijn van gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en voldoen aan de hoogste wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, alsmede aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering.
b. Mediavisie is gerechtigd om voorafgaande aan de levering, dan wel tijdens of na de lever- ing een keuring c.q. controle door Mediavisie zelve, dan wel door (een) door haar inge- schakelde derde(n) te doen plaatsvinden.
c. De dienstverlener is gehouden alle medewerking te verlenen aan een keuring c.q. controle als in het voorgaande lid omschreven.
d. De dienstverlener is bevoegd de keuring c.d. q. controle bij te wonen. De kosten van keuring c.q. controle komen voor rekening van de de dienstverlener, tenzij zulks gelet op de omstandigheden van het geval kennelijk onredelijk is.
f. Indien de te leveren c.q. geleverde diensten en/of in het kader van de overeengekomen dienstverlening te leveren zaken na keuring/controle door Mediavisie worden afgekeurd, stelt Mediavisie de dienstverlener hiervan onverwijld schriftelijk in kennis.
g. Bij afkeuring van in het kader van de overeengekomen dienst-verlening aan Mediavisie te leveren zaken tijdens of na de aflevering van deze zaken aan Mediavisie wordt de eigendom geacht nimmer te zijn overgegaan op Mediavisie.
h. Indien de geleverde diensten, ongeacht de resultaten van enige keuring of controle welke heeft plaatsgevonden, niet voldoen aan het bepaalde in lid a van dit artikel, zal de dienst- verlener de verleende diensten ter keuze van Mediavisie op eerste verzoek alsnog conform daartoe door Mediavisie verstrekte instructies herstellen, dan wel vervangen, tenzij Mediavisie de voorkeur geeft aan ontbinding, dan wel opzegging van de overeenkomst op grond van artikel 17 van deze voorwaarden. Herstel, dan wel vervanging van de geleverde diensten zal geheel voor rekening van de dienstverlener geschieden.
i. In spoedeisende gevallen, dan wel indien na overleg met de dienstverlener redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de dienstverlener niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging van de geleverde diensten kan c.q. zal zorgdragen, is Mediavisie zelf gerechtigd het herstel of de vervanging voor rekening van de dienstverlener uit te (laten) voeren. De dienstverlener wordt alsdan geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

10. Overmacht
De dienstverlener is niet gerechtigd om zonder vergoeding van enigerlei schade aan de in- stelling de gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, indien de dienstverlener door overmacht verhinderd is om de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.

11. Geheimhouding
De dienstverlener garandeert de geheimhouding ten opzichte van derden van alle bedrijfsin- formatie afkomstig van Mediavisie die op enigerlei wijze ter kennis van de dienstverlener is gekomen c.q. gebracht.

12. Industriële en intellectuele eigendom
a. De dienstverlener garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen de doorverkoop van de aan Mediavisie geleverde diensten, geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrech- ten, auteurs-rechten of andere rechten van derden.
b. De verschuldigde reproduktierechten voor de vastlegging van beschermde muziek of teksten in de produktie, voor het over-eengekomen verspreidingsgebied, zullen door de dienstverlener, in overleg met en ten behoeve van Mediavisie, worden verzorgd en bij de overeengekomen produktiesom zijn inbegrepen, met dien verstande dat bij vertoning van de produktie binnen of buiten Nederland betaling van eventueel verschuldigde muziekauteurs- rechten (opvoeringsrechten) door Mediavisie zal geschieden.
c. De dienstverlener vrijwaart Mediavisie voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in de voorgaande leden bedoelde rechten en zal Mediavisie alle schade vergo- eden die het gevolg is van enige inbreuk.
d. De dienstverlener draagt er zorg voor dat de naam van Media-visie, als zijnde degene onder wiens regie het produkt is vervaardigd, staat vermeld op het door de dienstverlener te leveren produkt. Specifieke aanwijzingen c.q. opdrachten hieromtrent door Mediavisie zullen door de dienstverlener uitgevoerd worden.

13. Communicatie
De dienstverlener is, behoudens de uitdrukkelijke en schrif-telijke toestemming van Media- visie, niet gerechtigd rechtstreeks mondeling of schriftelijk contact te onderhouden met enige opdrachtgever van Mediavisie. Alle contacten, uit welke aard ook, zal de dienstver- lener met Mediavisie onderhouden.

14. Overdracht van rechten/plichten voortvloeiende uit de overeenkomst
a. De dienstverlener is op generlei wijze gerechtigd om de rechten en plichten, welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien geheel, dan wel gedeeltelijk aan derden over te dra- gen c.q. de verplichtingen voortvloeiende uit de met Mediavisie gesloten overeenkomst uit te besteden, tenzij Mediavisie hiertoe voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
b. Toestemming van Mediavisie als in het voorgaande lid omschreven ontslaat de dienstver- lener niet van de op hem uit hoofde van de met Mediavisie gesloten overeenkomst rustende verplichtingen.
c. De dienstverlener draagt bij aflevering van het (vertonings-gerede) produkt aan Mediavisie het recht over om, met uitsluiting van ieder ander, het produkt te kopieëren, een ander- stalige versie te vervaardigen, te vertonen of doen vertonen. De dienstverlener zal slechts gerechtigd zijn de produktie voor eigen gebruik te bezigen na daarvoor verkregen uitdruk- kelijke en schriftelijke toestemming van Mediavisie. De overdracht van rechten zal eveneens van toepassing zijn op de vertoning van eventuele vreemdtalige c.q. anderzins gewijzigde versies.

15. Aansprakelijkheid
a. De dienstverlener is aansprakelijk voor alle schade welke voortvloeit uit een gebrek gele- gen in een door de dienstverlener aan Mediavisie geleverde dienst en/of zaak.
b. De dienstverlener is aansprakelijk voor alle schade welke is c.q. wordt veroorzaakt door een handelen/nalaten van hemzelf, zijn personeel, zijn medewerkers of derden die hem bij de uitvoering van de overeenkomst -al dan niet tegen betaling- terzijde staan c.q. behulpzaam zijn.
c. De dienstverlener vrijwaart Mediavisie voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als in de voorgaande leden omschreven en zal op eerste verzoek van Mediavisie een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte in plaats van of gezamenlijk met Mediavisie, dit laatste ter beoordeling van Mediavisie, ver- weren tegen aanspraken als in de voorgaande leden omschreven.
d. Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van Mediavisie d. als derden aangemerkt. De dienstverlener is gehouden zich tegen de aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven genoegzaam te verzekeren en verleent Mediavisie op diens verzoek onverwijld inzage in de desbetreffende polis.

16. Verzekeringen
De dienstverlener is verplicht voor zijn rekening het materiaal en de vervaardingskosten van de te leveren dienst en/of zaak/produktie te verzekeren op de in het dienstverlenende bed- rijf usantiële voorwaarden en tegen de gebruikelijke risico’s alsook zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid, en wel voor een termijn, lopende vanaf het sluiten
van de overeenkomst tot de werkelijke opleveringsdatum.

17. Opzegging
a. Indien de dienstverlener op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van de met Mediavisie gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de dienst-verlener, in geval van stillegging, liquidatieof overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de dienstverlener, is de dienstver- lener van rechtswege in verzuim. Mediavisie heeft alsdan het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk op
te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan dedienstverlener en/of haar betalingsverplichting jegens de dienstverlener op te schorten en/of de uitvoering van
de overeenkomst geheel, dan wel gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Media- visie op enigerlei wijze tot schadevergoeding jegens de dienstverlener gehouden is, onver- minderd eventuele Mediavisie toekomende rechten, het recht van Mediavisie op vordering van een algehele schadevergoeding daaronder nadrukkelijk begrepen.
b. Indien een omstandigheid als in het voorgaande lid omschreven zich voordoet, zullen vorderingen die Mediavisie op de dienst-verlener heeft c.q. zal verkrijgen terstond en geheel opeisbaar zijn.
c. Indien de dienstverlener zich beroept op de omstandigheid dat de tekortkoming haar niet zou zijn toe te rekenen,is Mediavisie (desalniettemin) gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling op te zeggen.

18. Nietigheid/vernietiging bepaling Algemene Voorwaarden
a. Indien enige bepaling van de onderhavige algemene inkoop-voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
b. In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dich mogelijk benadert.

19. Geschillen
a. Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene inkoopvoorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.
b. Op alle overeenkomsten welke door Mediavisie, onder vigeur van deze algemene voor- waarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c. Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor Mediavisie uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

Plaats een aanvraag voor een opname

Verificatie: + 3 = 5*
Uw aanvraag
Na het invullen van het contactformulier ontvangt u een persoonlijk bericht waarin een van onze videospecialisten samen met u de details voor de opname doorspreekt.